Προτεινόμενο πρόγραμμα για ηλεκτρονική τιμολόγηση - myData

1. Ηλεκτρονική πλατφόρμα Etilos

Στην "εφαρμογή Etilos" παρέχονται από την Εταιρεία υπηρεσίες διαδικτυακής αποθήκευσης δεδομένων και ηλεκτρονικής διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, καθώς και ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η εφαρμογή  μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προσωπική και επαγγελματική χρήση ή για εσωτερικούς επαγγελματικούς σκοπούς της επιχείρησης του Πελάτη είτε ως φυσικού προσώπου, είτε ως εταιρείας. Η σύνδεση στην εφαρμoγή Etilos μπορεί να γίνει από κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που υποστηρίζεται από αυτήν. 

 

2. Προσβασιμότητα και Ευθύνη των μερών 

2.1 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Internet είναι υπ΄ ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα αυτών των πληροφοριών.

2.2 Η Εταιρία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία, δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, ρητώς δε συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κάθε άλλο εξοπλισμό που απαιτείται για να την χρήση της εφαρμογής Etilos είναι ευθύνη του πελάτη. Ειδικώτερα δε, συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η χρήση οποιουδήποτε υλικού μεταφορτώνεται ή λαμβάνεται μέσω της χρήσης της εφαρμογής Etilos από τον Πελάτη είναι αποκλειστικής δικής του ευθύνης, τούτο δε θα ισχύει και για οποιαδήποτε ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή (hardware ή software), το κινητό τηλέφωνο, ασύρματη συσκευή ή δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής Etilos ή τη λήψη οποιουδήποτε τέτοιου υλικού.

2.3 Η Εταιρία καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, ώστε ο δικτυακός της τόπος να συμπεριλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες. Εντούτοις, δεν δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, χρονική εγγύτητα και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται και κατά συνέπεια δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Συγκεκριμένα, η Εταιρία οφείλει να ελέγχει τον δικτυακό της τόπο ως προς την ορθότητα της λειτουργικότητας και της εμφάνισης του για τις δύο (2) πιο πρόσφατες εκδόσεις των πλέον δημοφιλών περιηγητών (όπως για παράδειγμα Goolge Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera και Internet Explorer). Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταβολή προκύψει στη λειτουργικότητα ή το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου, εξ αιτίας της χρήσης από τον Πελάτη παλιότερης έκδοσης των παραπάνω περιηγητών ή οποιουδήποτε άλλου περιηγητή.

2.4 Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η εφαρμογή Etilos, σε καμία περίπτωση, δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική, παρεπόμενη, έμμεση, ειδική ή άλλη απώλεια ή ζημίας ή απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αποτυχίας υλικών και υπολογιστών, απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών, ή άλλες ζημίες που θα προκύψουν από ή προκαλούνται από τη χρήση ή την αδυναμία να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης  οποιαδήποτε υπηρεσία από την εφαρμογή Etilos, ακόμη και αν η εφαρμογή Etilos έχει ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω όλως ενδεικτικά απαριθμούμενες περιπτώσεις και εν γένει σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του Πελάτη με την εφαρμογή Etilos, θα επέρχεται αζημίως η παύση χρήσης της εν λόγω εφαρμογής και η διακοπή της συνεργασίας χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα μεταξύ των μερών, ενώ τυχόν υπάρχουσα πλήρως αιτιολογημένη και εμπεριστατωμένη ευθύνη της εφαρμογής Etilos απέναντι στον Πελάτη, σχετικά με οποιαδήποτε υπηρεσία, άμεση ή έμμεση, αποτιμούμενη εις χρήμα θα ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των τελών που καταβάλλονται από τον Πελάτη για την χρήση της υπηρεσίας αυτής.

2.5 Ρητώς συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η εφαρμογή Etilos αποποιείται ρητά όλες τις ρητές ή/και γραπτές εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ή, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτές, των σιωπηρών εγγυήσεων με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, δεν παρέχει δε καμία εγγύηση ότι οι υπηρεσίες θα είναι συνεχείς, έγκαιρες, ασφαλής ή χωρίς ιούς. 

 

3. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

3.1 Οι όροι της παρούσας σύμβασης μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν συμφωνίας των μερών, σε κάθε δε περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να προτείνει οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων θεωρεί απαραίτητη, ενημερώνοντας προς τούτο τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσιεύοντας τις αλλαγές στην ιστοσελίδα https://etilos.gr/policy/

3.2 Ρητώς συμφωνείται ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του Πελάτη, η διακοπή της χρήσης της εφαρμογής και η λήξη ισχύος της παρούσας σύμβασης, εφόσον κρίνει ότι η τροποποίηση των όρων ασκεί ουσιαστική επιρροή στα δικαιώματά του αναφορικά με την χρήση της εφαρμογής Etilos. 

3.3 Ρητώς συμφωνείται επίσης ότι η αδιάκοπη συνέχιση της χρήσης της εφαρμογής και μετά την κοινοποίηση με τους ανωτέρω τρόπους της επικείμενης τροποποίησης των όρων εξομοιώνεται με συμφωνία (παράταση ή συνέχιση αυτής) με το νέο τροποποιημένο πλαίσιο.

 

4. Υποχρεώσεις Εγγεγραμμένου Χρήστη

4.1 Σε πρώτο στάδιο ο Πελάτης θα πρέπει να αποκτήσει λογαριασμό χρήστη, ώστε να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή Etilos.

4.2 Ρητώς συμφωνείται ότι ο Πελάτης : α) παρέχει αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη στοιχεία όπως και στη φόρμα εγγραφής και β) διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα στοιχεία εγγραφής, ώστε να είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη. Η ανακριβής ή ελλιπής καταχώριση ή ενημέρωση των στοιχείων που ζητά η Εταιρία και συμφωνούνται με το παρόν μπορούν να στοιχειοθετήσουν αξίωση της Εταιρίας ακόμα και για ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή η ανακρίβεια ή η έλλειψη διαπιστωθούν, καθώς και το δικαίωμα να διακοπεί προσωρινά ή οριστικά ο λογαριασμός σας χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή/και  το δικαίωμα άρνησης της παρούσας ή μελλοντικής χρήσης της εφαρμογής Etilos.

4.3 Ρητώς συμφωνείται ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς χρηστών (π.χ. λογαριασμοί για τους οποίους δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο προσδιορίζεται στις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες. Εφόσον μέσα στις επόμενες τριάντα (30) από την απενεργοποίηση ημερολογιακές ημέρες, ο Πελάτης/κάτοχος του λογαριασμού ζητήσει επανενεργοποίηση, ο λογαριασμός του επανενεργοποιείται κανονικά από την Εταιρία, εάν δε παρέλθει άπρακτο εκ μέρους του Πελάτη το εν λόγω χρονικό διάστημα,  η εφαρμογή Etilos θα διαγράφει το λογαριασμό και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με αυτό. 

4.4 Ρητώς συμφωνείται ότι η εφαρμογή Etilos διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να προβεί σε επανενεργοποίηση λογαριασμού για οποιοδήποτε λόγο, κυρίως δε λόγω επανειλημμένης αποτυχίας στην επαλήθευση λογαριασμού από την πλευρά του Πελάτη.

 

5. Δεδομένα χρήστη και Προστασία Δεδομένων

5.1 Με την συναλλαγή που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία.

5.2 Προς το σκοπό αυτό είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) ή/και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ), τα οποία περιλαμβάνονται στην φόρμα επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Η ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία μπορούν να στοιχειοθετήσουν αξίωση της Εταιρίας ακόμα και για ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή η ανακρίβεια ή η έλλειψη διαπιστωθούν.

5.3 Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για την λειτουργία της, με βάση την παρούσα σύμβαση με την οποία ο Πελάτης συναινεί σε αυτό, εφόσον προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Εταιρία.

5.4 Κατά τα λοιπά ισχύει το περιγραφόμενο στο παράρτημα του Παρόντος με τίτλο Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής Etilos, για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εφαρμογή Etilos συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικές πληροφορίες από τους χρήστες της. Εφόσον υπογράφονται από τα μέρη οι όροι χρήσης, ο Πελάτης συμφωνεί με την χρήση, την συλλογή και την γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

6. Συνδρομές και Χρεώσεις

6.1 Τα διαθέσιμα πακέτα συνδρομών για την χρήση των υπηρεσιών Etilos είναι διαθέσιμα σε μηνιαίας ή ετήσιας ισχύος αναλόγως ποσού. 

6.2 Για την ακριβή εφαρμογή των όρων του παρόντος άρθρου ρητώς συμφωνείται ότι η έννοια «ένας μήνας» αντιστοιχεί σε 30 ημέρες παροχής υπηρεσιών δε αλλάζει ανάλογα με τον μήνα που διανύεται και η έννοια «ένα έτος» αντιστοιχεί σε 365 ημέρες παροχής υπηρεσιών και δεν αλλάζει ανάλογα με το ημερολογιακό έτος. Για την ενεργοποίηση της παροχής των υπηρεσιών της εφαρμογής, πρέπει να προεξοφληθεί το σύνολο της αξίας του.

6.3 Τα ποσά των συνδρομών μπορούν να υπόκεινται σε μεταβολές και αυξήσεις, μετά την λήξη ενός εκάστου πακέτου, χωρίς προειδοποίηση του Πελάτη, ενώ όταν λήξει ή ακυρωθεί η συνεργασία, ο λογαριασμός του Πελάτη  δεν θα απενεργοποιείται, αλλά θα τίθεται σε καθεστώς αδράνεις  δεν θα μπορεί να δημιουργήσει παραστατικό ή προσφορά. 

6.4 Επίσης ρητώς συμφωνείται ότι ο Πελάτης δικαιούται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της συμφωνίας να τροποποιήσει το πακέτο της συνδρομής του είτε επιλέγοντας μεγαλύτερο πακέτο (αναβάθμιση), είτε επιλέγοντας μικρότερο πακέτο (υποβάθμιση). Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος χρήσης, τον οποίο ο Πελάτης έχει ήδη εξοφλήσει με βάση το προηγουμένως ισχύον πακέτο συνδρομής του, το εναπομένον υπόλοιπο χρήσης, δεν θα μπορεί να επιστραφεί εις χρήμα, θα πιστώνεται στην μερίδα του και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έκπτωση σε μελλοντικές συναλλαγές του με την Εταιρία. Ομοίως, στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, ανασταλεί η μεταξύ ημών συνεργασία οποτεδήποτε, το εναπομένον υπόλοιπο χρήσης, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος χρήσης, δεν θα μπορεί να επιστραφεί εις χρήμα, θα πιστώνεται στη μερίδα του και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά την άρση της αναστολής. Τέλος, ρητώς συμφωνείται ότι, αν για οποιοδήποτε λόγο, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, ακυρωθεί η μεταξύ ημών συνεργασία οποτεδήποτε, το εναπομένον υπόλοιπο χρήσης, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο χρόνος χρήσης, δεν θα μπορεί να επιστραφεί εις χρήμα.

 

7. Περιορισμοί στη Χρήση

Ρητώς συμφωνείται ότι στην χρήση που κάμει ο Πελάτης σχετικά με την εφαρμoγή Etilos υφίστανται οι ακόλουθοι περιορισμοί : 

α. Δεν θα είναι δυνατή η μεταφορά και η διαθεσιμότητα σε οποιονδήποτε τρίτο της εφαρμογή Etilos 

β. Δεν θα είναι δυνατή η παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας με βάση την εφαρμογή Etilos χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια και 

γ. Δεν θα χρησιμοποιείται η εφαρμογή Etilos για spamming ή/και άλλους παράνομους σκοπούς.

 

8. Spamming και Παράνομες Δραστηριότητες Πελάτη

8.1 Ρητώς συμφωνείται ότι οι μεταδόσεις του Πελάτη μέσω της εφαρμογής Etilos είναι συνολικά (περιεχόμενο, μηνύματα) αποκλειστικής ευθύνης δικής του, καθώς και ότι η εφαρμογή δεν θα χρησιμοποιείται για την προαγωγή και μετάδοση παράνομων πράξεων ή σκοπών, παράνομου, δυσφημιστικού, ενοχλητικού, επιβλαβούς, εμφανώς αναληθούς, παραπλανητικού, πορνογραφικού άνευ αδείας, συκοφαντικού, ρατσιστικού ή προσβλητικού για τις θρησκευτικές αξίες και είδωλα, ανεξαρτήτως θρησκείας, υβριστικού, απειλητικού, άσεμνου και αποδοκιμαστέου υλικού, ή/και τέτοιου που να οδηγεί σε παραβίαση ιδιωτικότητας ετέρου προσώπου, και, τέλος, περιεχομένου που να περιέχει ιούς, καθώς και να  παραβιάζει ή να δύναται να παραβιάσει την πνευματική ιδιοκτησία ή/και τα δικαιώματα ετέρου προσώπου.

8.2 Ρητώς συμφωνείται ότι ο Πελάτης δεν θα χρησιμοποιήσει καθ’ όλη την διάρκεια της συνεργασίας την εφαρμογή για τη διαβίβαση των "junk mail", "ανεπιθύμητη αλληλογραφία", "αλυσιδωτές επιστολές", "phishing" ή εκούσια μαζική διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8.3 Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική ή περιοριστική, η δε Εταιρία, εφόσον διαπιστώσει κάτι από τα παραπάνω δικαιούται να προβεί σε διακοπή της πρόσβασης του Πελάτη στην εφαρμογή Etilos, είτε προσωρινή είτε οριστική κατά περίπτωση. 

 

9. Αναστολή και Τερματισμός

9.1 Ρητώς συμφωνείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν τυχόν υπόνοιες παράνομης δραστηριότητας, εκτεταμένες περίοδοι αδράνειας από το Πελάτη ή αιτήματα από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες εις βάρος του Πελάτη, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την λειτουργία του λογαριασμού χρήστη ή να απενεργοποιήσει προσωρινά την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος οποιασδήποτε υπηρεσίας.

9. Άλλοι λόγοι παύσης της υπηρεσίας είναι η υποβολή αιτήματος εκ μέρους του Πελάτη ή μονομερώς εκ μέρους της Εταιρίας, σε περίπτωση ύπαρξης εύλογης πεποίθησης ότι ο Πελάτης έχει παραβιάσει τους Όρους του παρόντος συμφωνητικού. Οι συνέπειες της παύσης περιλαμβάνουν την άρνηση της πρόσβασης σε όλη την εφαρμογή Etilos, την διαγραφή δεδομένων του λογαριασμού χρήστη του Πελάτη, καθώς  και την διαγραφή όλων των δεδομένων στο λογαριασμό χρήστη του Πελάτη. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική ή περιοριστική.

Στοιχεια εταιρίας
Eπωνυμία : MIND THE WEB O.E
Έδρα: ΑΓΧΙΑΛΟΥ 13, 17124, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Τηλ: 2109316442
ΑΦΜ: 801285222 ΔΟΥ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Email: info@etilos.gr